دومین کنفرانس ملی علوم داده و اطلاعات مکانی

تاریخ شروع : 1401/11/02 47 روز
تاریخ پایــان : 1401/11/03 48 روز
وضعیت : فعال

اولین کنفرانس ملی علوم داده و اطلاعات مکانی

تاریخ شروع : 1400/11/02
تاریخ پایــان : 1400/11/03
وضعیت : پایان یافته